Participantes: ANA PAULA DOS REIS, VILMA REIS e ANA PAULA PORTELLA.